Zoeken

Home  /  Bouwen en Verbouwen  /  Keuring

Keuringen

Vanaf 1 januari 2021 wordt de huidige keuring van de afvoer voor afval- en regenwater en de binneninstallatie aangepast en uitgebreid. Een keuring is vanaf dan verplicht voor de waterafvoer en voor alle aanwezige waterinstallaties: de binneninstallatie, de installatie tweedecircuitwater (bv. regenwater of een eigen waterwinning) en de niet-aangesloten binneninstallatie (bv. putwater). 

Dit is een verplichting volgens het algemeen waterverkoopreglement

keuring WATERINSTALLATIE

Drinkwater of water voor menselijke consumptie is onmisbaar in het dagelijkse leven. Hoe groot de zorg ook die besteed wordt aan de productie, de opslag en het transport van het drinkwater, toch zijn er talrijke oorzaken waardoor de kwaliteit van het water kan worden aangetast in de waterinstallatie die onder privé-verantwoordelijkheid valt. Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de leverancier om water te leveren conform de wettelijke eisen. De abonnee moet ervoor zorgen dat deze kwaliteit in de waterinstallatie behouden blijft.

Elke nieuwe of gerenoveerde waterinstallatie moet gekeurd worden. Ook elke belangrijke wijziging aan de installatie moet je laten keuren.

Vanaf 1 januari 2021 moeten drie soorten waterinstallaties gekeurd worden:  de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie en de installatie voor tweedecircuitwater. Bij alle drie de waterinstallaties gaat het om het geheel van leidingen, kranen en andere toestellen die rechtstreeks aangesloten worden op de installatie.

In jouw woning kan de combinatie van verschillende soorten waterinstallaties voorkomen. Deze dienen dan allen gekeurd te worden

SOORTEN WATERINSTALLATIES


Installatie voor tweede circuitwater

Tweedecircuitwater mag enkel gebruikt worden voor toepassingen die geen water bestemd voor menselijke consumptie vereisen (toilet doorspoelen, schoonmaken, tuin besproeien, wasmachine, ...).

Op plaatsen binnenshuis waar water bestemd voor menselijke consumptie kan worden gebruikt, mag er geen afname mogelijk zijn van tweedecircuitwater dat zou kunnen worden gebruikt als water bestemd voor menselijke consumptie, tenzij je de nodige voorzorgen neemt.

Oorsprong water = eigen voorziening (vaak regen-of grondwater, gezuiverd afvalwater,...)

Niet aangesloten binneninstallatie

Een niet-aangesloten binneninstallatie mag enkel gebruikt worden voor toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is (drinken, eten klaarmaken, afwassen, douchen, handen wassen, ...).

Oorsprong water = eigen voorziening (vaak grondwater)

Binneninstallatie

Een binneninstallatie wordt gebruikt voor toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is (drinken, eten klaarmaken, afwassen, douchen, handen wassen, ...).

Oorsprong water = het openbaar waternetwerk (uw waterbedrijf)

WELKE KEURING AANVRAGEN?


Bron: www.aquaflanders.be/keuring-van-mijn-waterinstallatie

KEURING EN KEURINGSORGANISMEN

U kan zelf kiezen wie de keuring uitvoert. U kan daarvoor een beroep doen op uw waterbedrijf of een erkend Aquaflanders-keurder (http://www.aquaflanders.be/). Een aanvraag tot keuring bij het waterbedrijf Knokke-Heist kan via ondervermelde formulieren. 
De keurder inspecteert alle aftappunten in jouw binneninstallatie en controleert of deze voldoende beveiligd zijn voor terugstroom. Daarvoor baseert hij/zij zich op het repertorium van Belgaqua en het Algemeen Waterverkoop  Reglement.

De keurder controleert of er een scheiding is tussen de verschillende soorten binneninstallaties en of de verschillende soorten water op de juiste manier worden gebruikt.

Om een aanvraag in te dienen, moet je beschikken over volgende documenten:
 • uitvoeringsplan
 • inventaris
 • Overeenkomst klant-keurder

Wat is een uitvoeringsplan?

Het uitvoeringsplan of grondplan dienen alle toestellen en tappunten, vermeld op de toestellenlijst, met het overeenstemmende nummer te worden aangeduid op het grondplan. Leidingen hoeven niet getekend te worden. 

Wat is een inventaris?

De inventaris is een overzicht van alle toestellen, apparaten en beveiligingen die aangesloten zijn op je waterinstallatie. Alles dient gedetailleerd (met merk én type) te worden opgesomd met nummerverwijzing naar het grondplan. Op deze manier kan de keurder vaststellen welke toestellen Belgaqua gekeurde apparaten zijn.  Zo niet dienen bijkomende beveiligingen te worden geplaatst. Voeg ook facturen toe ter staving van de geplaatste sanitaire voorzieningen.

De handleiding voor het invullen van de inventaris kan je hier downloaden

Wat is de 'werkopdracht'?

Deze overeenkomst voeg je toe aan je keuringsaanvraag en legt een aantal verplichtingen vast voor enerzijds de klant en anderzijds de keurder.

NA AFLOOP VAN DE KEURING

Na afloop van de keuring ontvang je een digitaal keuringsattest waarop het resultaat staat van de keuring van je sanitaire binneninstallatie. Dit keuringsattest hou je zelf bij, samen met de toestellenlijst en het uitvoeringsplan. De keurder bezorgt je waterbedrijf een digitaal exemplaar van dit keuringsattest.

De installatie is conform

De keurder stelt een keuringsattest op. Na ontvangst van dit attest van conformiteit kan je installatie in dienst gesteld worden. Hoe je installatie in dienst kan gesteld worden, moet je navragen bij je waterbedrijf.

De installatie is conform, met herstelmaatregelen

Wanneer je installatie ‘conform met herstelmaatregelen’ is, kan dit betekenen dat je installatie op het moment van de keuring nog niet volledig is (bv. tweede badkamer die later wordt afgewerkt). Na de voltooiing van de installatie moet je een keuring aanvragen om het uitgebreide gedeelte te laten controleren en zo je volledige installatie conform te laten maken. In tussentijd kan je al wel de waterlevering aanvragen. Daarnaast kunnen er ook inbreuken zijn die geen invloed hebben op de conformiteit, maar die je wel dient te herstellen en waarvoor je nadien ook een herkeuring moet aanvragen.

De installatie is niet conform

De keurder stelt een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Nadat je de inbreuken hebt hersteld, vraag je een herkeuring aan. Pas wanneer je installatie helemaal conform verklaard is, kan je deze in gebruik nemen. Wanneer je dit niet naleeft, dan kan je watertoevoer geschorst worden.

Bij niet-conformiteit wordt dit eveneens doorgegeven aan VMM die dit kan opvolgen.

TARIEVEN

Keuring riolering

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer of riolering van woningen en gebouwen verplicht in Vlaanderen. Deze verplichting kwam er nadat bij controles bleek dat aansluitingen vaak niet correct waren aangesloten. Foute aansluitingen brengen met zich mee dat de rendabiliteit van waterzuiveringstations daalt en het risico op bodem- en watervervuiling stijgt.
 
Het Algemene Waterverkoopreglement legt de verplichte keuring op. Dit bepaalt de rechten en plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Deze regelgeving komt bij op de eerder al verplichte keuring van de waterleidinginstallatie.

De keuring is verplicht in vier gevallen:

 1. Bij de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
 2. Bij alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen
 3. Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (op vraag van rioolbeheerder)
 4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privédomein

 De privé-waterafvoer moet gekeurd worden op:

 • De correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • De correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits
 • Materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider (op zich af te raden om te bezitten, wegens verstoppingsgevaar), septische put 
 • Afvoer van hemelwater van verharde oppervlaktes
 • Infiltraties- en drainagevoorzieningen

KEURING EN KEURINGSORGANISMEN

Op het moment dat alle aansluitingspunten aanwezig zijn, kan je pas de keuring laten uitvoeren. Je doet het wel best voor je vloerisolatie of dekvloer aanbrengt. Dan kan je nog eenvoudiger en goedkoper problemen herstellen.

De instanties die de riolen beheren (de gemeente, de intergemeentelijke rioolbeheerder, de drinkwatermaatschappij, …) of diens aangestelde zijn verantwoordelijk voor de keuring. Alle keuringen moeten uitgevoerd worden door erkende keuringsinstanties uitgevoerd volgens een van de overheid opgelegd stappenplan. Een lijst met keurders vind je op www.aquaflanders.be
U kan uw keuringsaanvraag ook richten aan AGSO Knokke-Heist, afdeling waterbedrijf. Dit kan via de formulieren die u kan terugvinden onderaan deze pagina.

Om de rioolkeuring vlot te laten verlopen stelt u best volgende zaken ter beschikking van de keurder: 

 • As-built rioleringsplan
 • Ingevulde inventaris
 • Bouwaanvraagplannen
 • Foto’s genomen tijdens de aanleg van de riolering
 • Technische fiches en facturen van de gebruikte materialen
 • Technische fiches en facturen van de pompinstallatie voor hergebruik van hemelwater
 • Overeenkomst klant-keurder
De toezichtsputjes dienen vrij te zijn en het water moet zichtbaar zijn van bovenaf op het ogenblik van de keuring.

  CONFORMITEITSATTEST

  Indien uit de keuring blijkt dat alles in orde is, ontvang je een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om de DWA te laten vrijgeven. Dit attest moet je zelf bijhouden.

  Naast het conformiteitsattest krijg je als klant ook een opsomming van aandachtspunten. Deze waren net onvoldoende om afgekeurd te worden, maar belangrijk genoeg om in de toekomst rekening mee te houden om de levensduur van het stelsel te waarborgen.

  Herkeuring

  Indien het stelsel niet aan de wetgeving voldoet krijg je een non-conformiteitentabel. Dit vermeldt de vastgestelde gebreken. Dit attest moet je zelf bijhouden. Nadat je jouw systeem hebt aangepast, kan je een herkeuring aanvragen.

  Naast het non-conformiteitentabel krijg je ook hier enkele aandachtspunten, die onvoldoende waren om het geheel af te keuren. 

  Tarieven keuring

  AGSO Knokke-Heist
  Afdeling Waterbedrijf
  ’t Walletje 104 bus 101
  8300 Knokke-Heist BE

  info@agsoknokke-heist.be
  +32 50442500
  Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

  Volg AGSO