Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Afvalwater  /  IBA


IBA

Wetgeving en zoneringsplan

Europa verplicht dat in alle lidstaten de waterlopen vrij zijn van vreemde stoffen. Om dat te verwezenlijken dient alle afvalwater gezuiverd te worden. Alle lidstaten dienen hiervoor een beleid uit te werken.

In ons geval is het Vlaamse Gewest verantwoordelijk. Door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd dan ook een zoneringsplan opgemaakt in overleg met alle gemeentebesturen die het verder actualiseerden. In deze plannen wordt bepaald hoe het afvalwater van elk huis in de toekomst gezuiverd zal worden, ook het afvalwater van jouw huis.

U kan het zoneringsplan van de gemeente raadplegen op https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplannen
Op de zoneringsplannen zijn vier zones aangeduid:

1.     Het centraal gebied - oranje gearceerde zone - is het gerioleerd en gezuiverd gebied. In dit gebied ligt er riolering die is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Zuivering van het afvalwater gebeurt hier collectief.

2.     In het collectief geoptimaliseerd gebied - groen gearceerde zone - is de riolering recentelijk aangelegd en/of aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of RWZI.

3.     In het te optimaliseren gebied - de groene zone - ligt nog geen riolering of is er nog geen aansluiting op een RWZI, maar wordt dit in de toekomst uitgebouwd.

4.     In het individueel te zuiveren gebied - rode zone - wordt geen riolering uitgebouwd en dient het afvalwater individueel, dus per perceel, gezuiverd te worden met behulp van een IBA.

Het zoneringsplan kan uiteraard niet in één beweging worden uitgevoerd. Daartoe werd een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan geeft aan welk gebied op welke termijn of met welke prioriteit wordt uitgevoerd.

Nieuwe rioleringsprojecten voorzien we steeds een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat het afvalwater via een afvalwaterriool naar de zuiveringsinstallatie wordt geleid.

Het hemelwater wordt maximaal gebufferd (in vijvers, hemelwaterputten, …) of via een regenwaterriool geleid naar oppervlaktewater. Bijkomende IBA’s zorgen ervoor dat ook de waterlopen in het buitengebied minder belast worden. Stapsgewijs wordt zo werk gemaakt van zuiver oppervlaktewater.

Wat is een IBA?

Een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is volgens de Vlaamse milieuwetgeving een lekvrije installatie die huishoudelijk afvalwater* behandelt tot de vooropgestelde normen.

Het afvalwater dient hierbij grondig gezuiverd te worden: het biochemisch zuurstofverbruik (een maat voor de organische belasting) dient 90% te dalen en de hoeveelheid zwevende stoffen dient met minstens 70% af te nemen.

 * Onder huishoudelijk afvalwater verstaan we het afvalwater van toiletten, de douche, het bad, de wastafels, de keuken en de was- en vaatwasmachine.

Werking van een IBA

De systemen voor de individuele behandeling van afvalwater bestaan in allerlei vormen en materialen, maar de werkingsprincipes zijn steeds dezelfde. De meeste mechanische systemen onderscheiden drie stappen in het zuiveringsproces:

1. Voorbehandeling

In een eerste fase bezinken de vaste deeltjes in het afvalwater en wordt het water gebufferd. Dit laatste is belangrijk om een te grote plotse belasting van de IBA - bijvoorbeeld ’s morgens - te voorkomen.

2. Biologische zuivering

Tijdens dit proces breken bacteriën de afvalstoffen (de biologische vuilvracht) in het water af met behulp van zuurstof. Wat overblijft, is restproduct.

3. Nabehandeling

Tijdens de nabehandeling worden de vaste deeltjes verder verwijderd: het restproduct en de bacteriën vormen vlokken die door bezinking afgescheiden worden van het gezuiverde water. Dit zuivere water, het effluent, kan daarna geloosd worden.

 Let op:

 Hemelwater (regenwater) mag niet in de zuiveringsinstallatie omdat bij hevige, langdurige regenval de bacteriën kunnen uitspoelen en bijgevolg de zuivering volledig kan stilvallen. Daarom is het belangrijk dat u het regenwater afkoppelt (gescheiden afvoert) van het afvalwater

Voor de goede werking van de IBA is het ook absoluut verboden giftige producten zoals verf en verdunners, bleekwater, chemicaliën, medicatie, …in gootsteen of toilet te gieten. Deze producten moeten worden behandeld als gevaarlijk afval en moet u naar het containerpark brengen.


Collectieve aanpak IBA's

In het individueel te zuiveren gebied - de rode zone - bent u verplicht uw huishoudelijk afvalwater zelf te zuiveren. AGSO en het gemeentebestuur helpen u hierbij.

Dit betekent dat uw waterbedrijf instaat voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van uw IBA.

 Als tegenprestatie wordt hiervoor, net als bij een rioolaansluiting, een jaarlijkse saneringsbijdrage aangerekend. De jaarlijkse saneringsbijdrage is de bijdrage voor het afvoeren en zuiveren van het afvalwater. Deze komt ten laste van de IBA-gebruiker.

Misschien staat u liever zelf in voor de installatie en het onderhoud van uw IBA?

In dat geval is er geen jaarlijkse saneringsbijdrage verschuldigd* als je beschikt over een attest. Dit attest is maximaal 5 jaar geldig en kan bij het waterbedrijf aangevraagd worden.

Wel is ook hier controle van de goede werking van uw IBA door uw waterbedrijf noodzakelijk.

 * Meer informatie over de financiële tegemoetkomingen voor zelfzuiveraars en het verplichte attest kan u  hier vinden .
AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO