Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Kortingen / Vrijstellingen  /  Vrijstelling wegens sociale redenen

Vrijstelling wegens sociale redenen

1. Vrijstelling wegens sociale redenen cfr wettelijke bepalingen

 

De toepassing van de vrijstelling en de compensatie is gebaseerd op de bepalingen opgenomen in het artikel 4.3.3.1 van  het decreet Integraal Waterbeleid van 15 juni 2018.

 

1.1 Voorwaarden

Als rechthebbende in 2024 dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • op 1 januari 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.

  • op 1 januari 2024 aan één van de volgende voorwaarden voldoen en daarvan het bewijs uiterlijk 31 december 2024 indienen bij AGSO Waterbedrijf:

1. het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW (geen bewijs vereist);

2. inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)

3. tegemoetkoming hulp aan bejaarden of personen met een handicap (Vlaamse Gemeenschap)

De tussenkomst bestaat uit

  • een korting van 80 % op het globale factuurbedrag (waterverbruik, bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage, vast recht).

De tussenkomst geldt enkel voor het verbruik op het adres waar de aanvrager gedomicilieerd is.

 

1.2 Toekenning

Voor een verbruiker met een individuele watermeter wordt de tussenkomst rechtstreeks op de waterfactuur verrekend.

Voor een verbruiker op een algemene watermeter wordt een compensatie uitbetaald.

De gegevens gebruikt bij de automatische toekenning van de vrijstelling of compensatie werden bekomen bij het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hiervoor werden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer machtigingen verleend aan de drinkwatermaatschappijen (resp. Machtiging 43/2007 dd. 12/12/2007 en Machtiging 06/003 dd 15/01/2008).
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 gewijzigd bij wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt de drinkwatermaatschappij uw persoonsgegevens met het oog op de toekenning van de compensatie of vrijstelling.
Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang en verbetering van uw gegevens.

 

 

2. Vrijstelling wegens sociale redenen door het waterbedrijf

 AGSO Knokke-Heist, afdeling Waterbedrijf verleent eveneens een tussenkomst in de kostprijs van het waterverbruik voor bepaalde categorieën personen. (Samenvatting van het reglement, vastgesteld door de gemeenteraad op 29/03/2007, gewijzigd op 3/12/2013 door de raad van bestuur AGSO Knokke-Heist).

 2.1 Voorwaarden

Als rechthebbende dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • op 1 januari 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Knokke-Heist.
  • op 1 januari 2024 aan één van de volgende voorwaarden voldoen en daarvan het bewijs uiterlijk 31 december 2024  indienen bij AGSO Waterbedrijf

1.  een verhoogde kinderbijslag wegens mindervaliditeit toegekend voor een lid van het gezin en mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin gedurende het vorige belastingjaar (inkomsten 2022) niet hoger is dan 25.630,67 euro, verhoogd met 4.744,94 euro per persoon ten laste;

 2.  minstens 2 kinderen fiscaal ten laste hebben en mits het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin gedurende het vorige belastingjaar (inkomsten 2022) niet hoger is dan 25.630,67 euro verhoogd met 4.744,94euro per persoon ten laste;

 3.  een collectieve schuldenregeling, bekomen van de Beslagrechter.

De tussenkomst bestaat uit:

  • een korting van 80 % op het waterverbruik en het vast recht drinkwater

  • een korting van 80% op de gemeentelijke saneringsbijdrage en het vast recht gemeentelijke sanering

 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO